سگدست راست ام وی ام MVM 530

سگدست راست ام وی ام MVM 530