شلگیر جلو راست ام وی ام MVM 530

شلگیر جلو راست ام وی ام MVM 530