شبکه پایینی سپر جلو (بدون سوراخ سنسور)تیگو TIGGO 5

شبکه پایینی سپر جلو (بدون سوراخ سنسور)تیگو TIGGO 5