سرپلوس سمت چرخ 22 خار لیفان Lifan X60 (دنده ای)

سرپلوس سمت چرخ 22 خار لیفان Lifan X60 (دنده ای)

سرپلوس سمت چرخ 22 خار لیفان Lifan X60 (دنده ای)