بوش طبق بزرگ ام وی ام MVM 530

بوش طبق بزرگ ام وی ام MVM 530